Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
ZDP III 343-19/2009 Słupsk, dn.27.10.2009r.
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
NIP: 839-25-73-515
Tel. ( 0 –59 ) 8420 730, fax: ( 0 – 59 ) 8420 284

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na usługi pn.:
„Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym
przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2009/2010
- II przetarg�
CPV 90.62.00.00 - 9 Usługi odśnieżania
CPV 90.63.00.00 - 2 Usługi usuwania oblodzeń

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w pokoju nr 11 oraz na stronie: http://bip.zdp.slupsk.pl
Zakres: Wykonywanie usługi/usług przy ZUD w sezonie 2009/2010, wg wezwań Zamawiającego. Szczegółowy opis usług określono w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wg art. 24 w/w Ustawy oraz spełniają warunki powołane w SIWZ.
Zamawiający nie żąda wadium oraz nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami (od godz. 7:00 do godz. 15:00) – Sylwia Trojakowska, tel. 059 842 07 30, 604 429 252, e-mail: strojakowska@zdp.slupsk.pl
Kryterium oceny ofert: CENA 100%.
Termin składania ofert upływa dnia 04.11.2009r., do godziny 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- ul. Słoneczna 16e w Słupsku- w sali konferencyjnej, pokój nr 17 dnia 04.11.2009r., o godzinie 09:15.
Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15 kwietnia 2010r.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz stosować aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających.

ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP III 343-19/2009 - Ogłoszenie
2. ZDP III 343-19/2009 - SIWZ
3. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 1
4. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 2
5. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 3
6. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 4
7. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 5
8. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 6
9. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 7
10. ZDP III 343-19/2009 - Załącznik nr 8