Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
ZDP III 343-21/2009                                                                                   
Słupsk, dn. 29.12.2009r.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
NIP: 839-25-73-515
Tel. ( 0 –59 ) 8420 730, fax: ( 0 – 59 ) 8420 284

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
POWYŻEJ 14 000 EURO
a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
 art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.- Prawo zamówień publicznych 
na roboty budowlane:
„Przebudowa dr. powiat. nr 1111G na odcinku od drogi powiatowej nr 1110G w kierunku m. Strzelinko na długości ok. 800 mâ€? 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w pokoju nr 11 oraz na stronie: http://bip.zdp.slupsk.pl
2. Zakres oraz szczegółowe warunki wykonania określono w SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wg art. 24 w/w Ustawy.
6. Zamawiający nie żąda wadium lecz żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 5% kwoty umownej.
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami (od godz. 7:00 do godz. 15:00) – Jędrek Sitnik tel. 059 842 07 30, e-mail: j.sitnik@zdp.slupsk.pl
8. Kryterium oceny ofert: CENA 100%.
9. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16e pokój nr 15 w terminie do dnia 20.01.2010r. do godziny 09:00.
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Słoneczna 16e w Słupsku-sali konferencyjnej, pokój nr 17 dnia 20.01.2010r., o godzinie 09:15.
11. Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 kwietnia 2010r.
12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni..
13. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz stosować aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
14. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówienia uzupełniającego.

ZAŁĄCZNIKI

1. ZDP III 343-21/2009 - Ogłoszenie
2. ZDP III 343-21/2009 - SIWZ