Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
ZDPIII 343-1/2010 Słupsk 19.02.2010.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153G Reblino – Wrzącaâ€? (od km 0+000,00 do km 10+625,60)â€?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Słupskiego, przeprowadzone w dniu 18.02.2010.r. Zgodnie z art. 40 ust.1 oraz art.93 ust.1 pkt 4 ustawy 2004r. (Dz.U. z 2006. r. nr 164, poz. 1163 za zm.) Prawo Zamówień Publicznych
ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 93 ust.1. Pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004.r. (Dz.U. Z 2006.r. Nr 164, poz. 1163 za zmianami) który brzmi: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaâ€?- Zamawiający unieważnia postępowanie.