Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Słupsk, dn. 10.03.2011r.
ZDP III 343-5-4/2011


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy:„Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupskâ€?, przeprowadzone w dniu 08.03.2011r. zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 2004r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych

zostało unieważnione

Uzasadnienie:
Do dnia 08.03.2011r. do godziny 9.00 nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), który brzmi: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu – Zamawiający unieważnia postępowanie.