Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk, dn. 10.05.2011r.

ZDP III 343-7-7/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupskâ€? przeprowadzonego w dniu 09.05.2011r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawąâ€? zawiadamia Wykonawców, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 ustawy wybrano najkorzystniejszą ofertę (ofertę nr 3) złożoną przez firmę:
"LEMAR" Leszek Bigus, Niezabyszewo 73c
za cenę brutto: 584.156,03
słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć 03/100 brutto
Uzasadnienie: Do dnia 09.05.2011r. do  godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 4 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 3) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).
Oferta nr 2 firmy:
"POL – DRÓG Człuchów" Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów
za cenę brutto: 585.874,34
słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery 34/100 brutto
uzyskała liczbę punktów: 99,71 pkt. w kryterium oceny ofert.
Oferta nr 1 firmy:
„POL – DRÓG LĘBORKâ€? Spółka Akcyjna, ul. Pionierów 10, 84 – 300 Lębork
za cenę brutto: 599.282,57
słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa 57/100 brutto
uzyskała liczbę punktów: 97,48 pkt. w kryterium oceny ofert.
Natomiast, oferta nr 4 firmy:
COLAS Polska Sp. z o.o., ul.Nowa 49, 62-070 Palędzie
za cenę brutto: 621.605,35
słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięć 35/100 brutto
uzyskała liczbę punktów: 93,98 pkt. w kryterium oceny ofert.
Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina Wykonawcy o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art.94, ust. 1, pkt. 2 i art. 27 ust. 2) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

ZAŁĄCZNIKI
1. ZDP III 343-7-7/2011