Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk, dnia 18.11.2011 r
ZDP.I.343- (3-4) / 2011 r

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, iż postępowanie
prowadzone z trybie przetargu nieograniczonego pn:
„ Kompleksowe ubezpieczenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku â€?
przeprowadzone w dniu 17-11-2011 r zgodnie z art. 40. 1 ustawy 2004 r
(Dz.U. Z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,

z o s t a ł o u n i e w a ż n i o n e

Uzasadnienie:
Faktyczne :
Do dnia 17-11-2011 r, do godziny 9.00 wpłynęła 1 (jedna ) oferta.
Wartość oferty przekracza środki finansowe jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje przedmiotu zamówienia .
Prawne:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 2004 r
( Dz. U z 2010 r , Nr 113, poz. 759 ze zmianami), który brzmi : „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnia postępowanie.

DYREKTOR
Mariusz Ożarek