Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
ZDP.GI Z.343.8-4.2012 Słupsk 30.07.2012.
WYJAŚNIENIE SIWZ


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy- pismo fax z dnia 27.07.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G od km 10+950 do km 11+940 w miejscowości Bięcino â€?
przedkłada wyjaśnienie:

dot.pytania nr 1 cyt:
Czy Zamawiający dysponuje podkładem mapowym, który w sposób kompletny przedstawia istniejące uzbrojenie terenu? Obecna forma mapy do celów projektowych z racji braku ciągłości niektórych elementów sieci wodociągowej nie pozwala na precyzyjne ustalenie kosztów likwidacji ewentualnych kolizji z nowoprojektowanymi elementami infrastruktury drogowej.
Odpowiedź na pyt. Nr 1
Mapa została sporządzona przez uprawnionego geodetę i stanowi matrycę do celów projektowych. Jeżeli materiały są za mało dokładne dla wykonawcy to musi on na własny koszt uszczegółowić materiały.

dot.pytania nr 2 cyt:
Prosimy o potwierdzenie czy zakres przebudowy uwzględnia doprowadzenie przekroju normalnego drogi powiatowej do spadków poprzecznych warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni na odcinkach prostych oraz w miejscu występowania łuków poziomych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430 z późń. zm.)
Odpowiedź na pyt. Nr 2
Drogę należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430 z późń. zm.)

dot.pytania nr 3 cyt:
W celu przedstawienia optymalnej oferty cenowej prosimy o przybliżone określenie ilości niezbędnych do wykonania elementów składowych branży sanitarnej tak jak to miało miejsce w przypadku branży drogowej.
Odpowiedź na pyt. Nr 3
Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej leży w gestii Wykonawcy.

dot.pytania nr 4 cyt:
Prosimy o wskazanie miejsca odprowadzenia wód z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wskazaniem czy Zamawiający dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do dysponowania wspomnianym terenem w zakresie wymienionych potrzeb.
Odpowiedź na pyt. Nr 4
Analogicznie do odp dot. pytania nr 3.

dot.pytania nr 5 cyt:
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu przekazania opracowania projektowego oraz wybudowania składników kanalizacji deszczowej z racji konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do złożenia dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
Odpowiedź na pyt. Nr 5
Możliwość zmiany terminów określone zostały w SIWZ oraz projekcie umowy.

dot.pytania nr 6 cyt:
Czy Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia podziału działek lub wywłaszczenia gruntów nie będących własnością Skarbu Państwa na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź na pyt. Nr 6
Przebudowę przeprowadzić należy w granicach pasa drogowego.

dot.pytania nr 7 cyt:
Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew w ramach przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź na pyt. Nr 7
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew jednak jest to zależne od rozwiązań projektowych jakie przyjmie Wykonawca.

dot.pytania nr 8 cyt:
W jakim trybie, zgłoszenia robót czy pozwolenia na budowę, Zamawiający ma zamiar uzyskać zgodę na podjęcie prac budowlanych w zakresie branży sanitarnej i drogowej. Czy Zamawiający dysponuje decyzją odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej regulującą ww. tematykę.
Odpowiedź na pyt. Nr 8
Uzyskanie zgody na podjęcie prac budowlanych leży po stronie Wykonawcy i związane będzie z rozwiązaniem projektowym jakim przyjmie do realizacji.

dot.pytania nr 9 cyt:
Prosimy o potwierdzenie informacji, że w ramach podstawowego zakresu przedmiotowej inwestycji Zamawiający nie przewiduje instalacji lub budowy elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Odpowiedź na pyt. Nr 9
Po stronie wykonawcy leży wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania poziomego i pionowego.

dot.pytania nr 10 cyt:
Prosimy o potwierdzenie informacji o braku posiadania przez Zamawiającego części rysunkowej Programu Funkcjonalno -Użytkowego lub innej formy dokumentacji koncepcyjnej rozszerzającej informacje zawarte w SIWZ i pozwalającej tym samym na uszczegółowienie wyceny przedmiotu postępowania przetargowego.
Odpowiedź na pyt. Nr 10
Program Funkcjonalno- Użytkowy nie posiada części rysunkowej.

ZAŁĄCZNIK:
1. ZDP.GI Z.343.8-4.2012