Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GI Z/U.272.2-2.2013

 Słupsk, dn. 13.02.2013r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2013 przeprowadzonego w dniu 08.02.2013r. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 ustawy wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 4) 

na część I złożoną przez firmę:

SALINEX Sp. z o.o., ul. Piotra Bartoszcze 25, 88-100 Inowrocław

 za cenę brutto: 167.526,00 zł.

słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i 00/100 groszy brutto

Uzasadnienie: do dnia 08.02.2013r. do  godz. 09:00 na w/w zadanie cześć I wpłynęły 4 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 4) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).

Oferta nr 1 firmy:

K+S Polska Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

 za cenę brutto: 169.125,00 zł.

słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i 00/100 groszy brutto

 uzyskała liczbę punktów: 99,05 w kryterium oceny ofert.

Oferta nr 3 firmy:

DS Sp. z o.o., ul. Szewska 61-62/1b2, 50-139 Wrocław

za cenę brutto: 201.474,00 zł.

słownie: dwieście jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 00/100 groszy brutto

 uzyskała liczbę punktów: 83,15 w kryterium oceny ofert.

Oferta nr 2 firmy:

KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” Spółka Akcyjna, Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa

za cenę brutto: 242.802,00 zł.

słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwa złote i 00/100 groszy brutto

  uzyskała liczbę punktów: 69,00 w kryterium oceny ofert.

 

Natomiast na część II złożoną przez firmę (oferta nr 1):

K+S Polska Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

 za cenę brutto: 100.245,00 zł.

słownie: sto tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 00/100 groszy brutto

Uzasadnienie: do dnia 08.02.2013r. do  godz. 09:00 na w/w zadanie cześć II wpłynęły 4 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 1) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).

Oferta nr 4 firmy:

SALINEX Sp. z o.o., ul. Piotra Bartoszcze 25, 88-100 Inowrocław

 za cenę brutto: 111.684,00 zł.

słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 00/100 groszy brutto 

 uzyskała liczbę punktów: 89,76 w kryterium oceny ofert

Oferta nr 3 firmy:

DS Sp. z o.o., ul. Szewska 61-62/1b2, 50-139 Wrocław

za cenę brutto: 134.316,00 zł.

słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta szesnaście złotych i 00/100 groszy brutto

 uzyskała liczbę punktów: 74,63 w kryterium oceny ofert.

Oferta nr 2 firmy:

KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” Spółka Akcyjna, Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa

za cenę brutto: 161.868,00 zł.

słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100 groszy brutto

  uzyskała liczbę punktów: 61,93 w kryterium oceny ofert.

 

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina Wykonawcy o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt. 2 i art. 27 ust. 2) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

Zapraszamy do podpisania umowy w dniu 20.02.2013r.