Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku


 ZDP.GI Z.272.3-1.2013                                          

Słupsk, dn. 26.02.2013r.

 

WYJAŚNIENIE SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy – pismo  z dnia 04.02.2013 r. dotyczącego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiegoâ€? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

 pytania nr 1 cyt:

Czy przedmiotowe dwa opracowania wielobranżowego projektu dotyczące budowy lub przebudowy dróg każda o długości min 2 km można dołączać do więcej niż jednego zadania.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Tak.

 pytania nr 2 cyt:

Czy zamawiający uzna spełnienie poniższego warunku, gdy opracowanie będzie jedno na 4 km lub więcej na łączną wartość 4 kilometrów.

9.2.W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał , iż:

1)posiadają wiedzę i doświadczenie -Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania wielobranżowego projektu dotyczące budowy lub przebudowy dróg każda o długości min 2 km.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Nie.