Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Słupsk 30.04.2013r.

ZDP.GIZ.272.9-1.2013

 

W Y J A Ś N I E N I A     D O    T R E Ś C I    S I W Z

 

             Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku  otrzymanymi pytaniami   , dotyczącymi postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego o  numerze sprawy ZDP.GIZ.272.9.2013  na zadanie: „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk”  udziela wyjaśnień i odpowiedzi  dotyczących SIWZ :

Pytania dotyczące załącznika Nr 9 – wzór umowy

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 1 pkt 2 poprzez dodanie przy oznaczeniu Dziennika Ustaw zwrotu: "z późn. Zmianami”?

 

Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu  w §1 pkt 2poprzez dodanie zwrotu

"z późniejszymi zmianami" przy oznaczeniu Dziennika Ustaw. Brak tego zwrotu było  oczywistą omyłką pisarską.

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania opłaty w wysokości 10 zł netto za duplikat karty, wydawany na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych lub uszkodzonej z winy użytkownika (§ 7 ust. 4)?

 

Zamawiający w  treści (§7 ust.4) dopuszcza możliwość zaakceptowania opłaty w wysokości 10 zł netto za duplikat karty, wydany na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany danych lub uszkodzenia

z winy użytkownika.

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 8 ust.2 poprzez dodanie po słowach: "upust w wysokości…" słów: " na jeden litr paliwa liczony od ceny brutto…" i dalej bez zmian?

 

Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu w § 8 ust.2  jak następuje:

Wykonawca na czas trwania umowy będzie stosował stały upust w wysokości .............. na jeden litr paliwa liczony od ceny brutto, do sprzedaży paliw objętych zamówieniem.

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w § 8 ust. 3 zwrotu: w dniu” zwrotem: „w momencie”?

 

Zamawiający dopuszcza  w § 8 ust. 3 możliwość zastąpienia  zwrotu " w dniu tankowania " zwrotem " w momencie tankowania"

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ należności na rachunek bankowy Wykonawcy? (§ 8 ust.4) ?

Propozycja zapisu: "Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy."

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu  w § 8 ust.4,  treść : "za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego" pozostaje bez zmian .

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 8 ust.8 pierwsze zdanie poprzez wskazanie, że faktury wystawiane będą nie później niż 7 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym dokonano sprzedaży?

            Zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie           zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania   oraz listy towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), w przypadku gdy podatnik określa w    fakturze, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia, wyłącznie miesiąc i rok dokonania      sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w   którym dokonano sprzedaży.  

 

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu § 8 ust.8  poprzez dodanie treści : " faktury wystawiane będą nie później niż 7 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym dokonano sprzedaży".

 

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży przypadającej na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego (§ 8 ust.8)?

            W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty              dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu                       faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku      występujących przeterminowań.

            W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość          otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury            korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość  terminu płatności 21 dni licząc od daty sprzedaży przypadającej na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego  ( zapis § 8 ust.8)

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 10 ust.7

            W opinii Wykonawcy w przypadku, gdy kwota podatku VAT ulegnie podwyższeniu cena     jednostkowa paliwa ulegnie zmianie ale wynagrodzenie Zamawiającego określone w § 8 ust.    1 pozostanie bez zmian biorąc pod uwagę określone w § 3 ust. 2  prawo  Zamawiającego do             ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy.

 

Zamawiający, uznając uzasadnienie Wykonawcy jako tożsame z intencją  Zamawiającego, dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu  § 10 ust.7  poprzez jego wykreślenie.

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z treści § 11 ust.1 zwrotu: "niezależnie od daty odstąpienia" przy jednoczesnym wprowadzenia terminu, w którym Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy" a takle zastąpienia słów: "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" słowami: "z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca"?

 

Zamawiający wyraża zgodę na korektę zapisu  w § 11 ust.1,   który po zmianie otrzymuje brzmienie

"Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne,za odstąpienie od umowy,, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej  w 

§ 8 ust.1 niniejszej umowy."

 

 

10.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 11 zapisu zastrzegającego karę umowną na rzecz Wykonawcy zgodnie z zasadą symetrii Stron Umowy?

 

Zamawiający  dopuszcza możliwość  zapisu kar umownych  na rzecz Wykonawcy, zgodnie ze wspomniana zasadą symetrii Stron Umowy.

 

11.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 11 poprzez dodanie kolejnego ustępu o następującej treści:

            "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę           księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?

 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ust 3 do §11 o treści jak niżej:

"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?

 

12.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy w zakresie warunków  wydawania i używania kart paliwowych, o ile zapisy tego regulaminu nie są sprzeczne z zapisami i postanowieniami zawartymi w SIWZ.

 

 

 

13.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów , g,h, wzór umowy §5 ust 1,2,3 oraz §6  odstąpienia od konieczności uzupełniania karty drogowej / asygnaty w przypadku Wykonawcy, który zaoferuje karty do bezgotówkowego tankowania paliw

 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość doprecyzowania zapisów umowy  zawartej w §5 i  §6.

 Zapis o treści   "UWAGA - §6 i§7 zostanie sprecyzowany po ustaleniu podstawy rozliczeń zawartej w §5 ust 3"   umieszczono    po  zapisach  §7 .

 

Zamawiający dopuszcza proponowany zapis o brzmieniu:

osobami uprawnionymi do odbioru paliw są osoby posiadające ważne karty paliwowe służące do dokonywania transakcji bezgotówkowych w sieci stacji paliw Wykonawcy. Poprawnie wprowadzony PIN do karty będzie stanowił weryfikację zarówno karty jak i jej użytkownika. Jako potwierdzenie transakcji na stacji zamawiający otrzyma kwit Wz. Zawarte  są w nim  następujące dane : adres stacji paliw, na której odbyła się transakcja, data transakcji, numer karty , numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, stan licznika, na życzenie klienta, rodzaj paliwa, ilość oraz wartość zakupu. Zamawiający może zobligować swoich pracowników by każdorazowo podpisywali wydany kwit WZ. Na podstawie elektronicznego rejestru transakcji Zamawiającego prowadzonego przez Wykonawcę, za dany okres zostanie Zamawiającemu wystawiona faktura VAT.

 

14.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w SIWZ rozdział 3 punkt 3.4j , wzór umowy   §8 ust 8 .  Proponuje się zapis:   Płatność  z tytułu transakcji bezgotówkowych nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość  terminu płatności 21 dni licząc od daty sprzedaży przypadającej na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Za datę  zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego .

 

15.  Czy zamawiający uzna za spełniony warunek  ( wzór umowy §8 ust 9) jeżeli faktura zawierająca zestawienie transakcji będzie uzupełniona dodatkowo załącznikiem elektronicznym, a obydwa te dokumenty będą w sumie zawierały oczekiwane przez zamawiającego dane ?

 

Faktura zawiera szczegółowe  zestawienie transakcji m. innymi  numer karty, numer rejestracyjny samochodu ( w przypadku karty wystawionej na numer rej.  i karty imiennej) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa , miejsce dokonanej transakcji, cenę jednostkową brutto po upuście, wartość netto i brutto oraz stawkę i kwotę VAT.

 

Ponadto, Wykonawca do faktury zbiorczej będzie przesyła Zamawiającemu elektroniczne zestawienie transakcji uzupełniające fakturę datę i godzinę transakcji.

 

Wykonawca przekaże bezpłatnie dostęp do indywidualnie dedykowanego serwisu internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzić dokonane transakcje, jak również blokować karty, bądź zamawiać nowe

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w §8 ust 9, jeżeli zgodnie z powyższym zapisem Wykonawca do faktury dostarczy  załącznik elektroniczny posiadający wszystkie informacje,  o których mowa.

 

16.  Czy w odniesieniu do treści wzoru umowy §7 ust4, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania samodzielnej blokady kart poprzez indywidualnie dedykowana stronę internetową – aktywna 24h/7 – do której Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp w ramach wynagrodzenia?

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania samodzielnej blokady kart paliwowych  poprzez dedykowaną stronę internetową , aktywną 24 h/7, do której Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpłatny dostęp w ramach i na czas zawartej umowy.

 

17.  Czy zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia do umowy zapisu zastrzegającego kary umowne, ale na rzecz Wykonawcy, zapis miałby brzmienie:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, niezależnie od daty odstąpienia, w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w §8 ust 1 niniejszej umowy.

 

Zamawiający  dopuszcza możliwość  zapisu kar umownych  na rzecz Wykonawcy, wprowadzony zapis w §11 ust 3 otrzymuje brzmienie :

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy, za które ponosi odpowiedzialność , w wysokości 10% wartości umowy brutto,  określonej w §8 ust 1 niniejszej umowy.

 

18.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu składania ofert do 08 maja 2013r. ?

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania ofert