Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym

przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2013/2014â€?

                                                                                                                                Słupsk 03.10.2013r.

ZDP.GI Z.272.21.2013       

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     1. Nazwa i adres Zamawiającego:
     Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
     Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
     Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
     Numer NIP: 839-25-73-515
     2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza                 kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień     publicznych.
     3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia   (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
     4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
     Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na            terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2013/2014â€?

     4.1 Zakres rzeczowy zamówienia

 Wykonywanie usługi/usług przy ZUD w sezonie 2013/2014 w podziale na zadania – 27 części (wg załącznika nr 11), wg wezwań Zamawiającego.

     4.2 Opis zadania:

Odśnieżanie oraz likwidacja śliskości na drogach administrowanych przez ZDP Słupsk.

Wykonawcy mogą używać materiału (piasek, sól, mieszanka) do ZUD  z  ZDP Słupsk (załadunek materiału możliwy jest w Słupsku przy  Obwodzie Drogowym nr 1 oraz w Główczycach przy Obwodzie Drogowym nr 2 lub w przypadku zgody Zamawiającego u Wykonawcy usługi. Zastosowanie danego materiału będzie leżało w gestii ZDP. Wymaga się mieszanki piaskowo – solnej 20%.

Zamawiający wymaga aby  pojazdy były przystosowane do zamocowania urządzenia GPS (gniazdo zapalniczki na 12V), na czas realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy Moduły GPS.

UWAGA! Wykonawca w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie musi wykazać sprzęt na każde z tych zadań.

         4.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień

         â—? CPV 90.62.00.00 -9  Usługi odśnieżania

          â—?           CPV 90.63.00.00 -2  Usługi usuwania oblodzeń
      5. Zmawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowychliczba części 27

  1. 6.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
  2. 7.      Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

            od dnia podpisania umowy: do 15 kwietnia 2014r.

  1. 8.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

8.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.
8.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał spełnianie warunków, dot. :
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
B. posiadania wiedzy i doświadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

8.3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:

 

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,

 

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Według załącznika nr 4 do SIWZ

Dowodami, o których mowa w pkt 10.4 litera B są:

1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno  być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

2. W przypadku usług – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1.

3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów

Oświadczenie Wykonawcy o skierowanie odpowiednich osób na wykonanie zadania – według załącznika Nr 5 do SIWZ.

Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń takich jak wskazanych w zał. Nr 6 do SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy o stałej łączności – według załącznika Nr 7 do SIWZ.

Formularz cenowy – według załącznika Nr 8 do SIWZ.

oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodne w treści z Załącznikiem nr 9 do SIWZ albo informacja o tym, że nie należy.

Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt  5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

Zaakceptowany odpowiedni wzór umowy – według załącznika Nr 10 do SIWZ.

Wykonawca musi posiadać polisę od OC w zakresie prowadzonej usługi Zimowego Utrzymania Dróg na sezon 2013/2014 (należy dołączyć w dniu podpisania umowy).


8.4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8.5. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
â—? warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
â—? warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i  rozdziału SIWZ muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10. SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.
C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełniaâ€? albo „nie spełniaâ€?.
D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający nie żąda wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e,  w terminie do dnia 14.10.2013r., do godziny 9:00.
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.10.2013r. o godz 9:15 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e
12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji         elektronicznej.

16. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 50% wartości

 zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67

 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

17. Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem referencyjnym: 204093-2013 z dnia 03.10.2013r.ZAŁĄCZNIKI:


ZDP.GI Z.272.21.2013 - Ogłoszenie
ZDP.GI Z.272.21.2013 - SIWZ
ZDP.GI Z.272.21.2013 - zał. 8
ZDP.GI Z.272.21.2013 - zał. 11