Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dostawa materiałów budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem do m. Budowo – gmina Dębnica Kaszubska

 

                                                                                                                   Słupsk 03.04.2014r.

ZDP.GI Z.272.3.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;

Adres strony internetowej: http://bip.zdp.slupsk.pl/

Numer NIP: 839-25-73-515

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

4.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: “Dostawa materiałów budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem do m. Budowo – gmina Dębnica Kaszubska

4.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. “Dostawa materiałów budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem do m. Budowo – gmina Dębnica Kaszubska

 • -kostka betonowa brukowa czerwona (kształt cegiełki, o prostych krawędziach bez zaokrągleń) 8x10x20 w ilości 280,00 m2

  -kostka betonowa brukowa szara (kształt cegiełki,o prostych krawędziach bez zaokrągleń) 6x10x20 w ilości 1780,00 m2

  -obrzeże betonowe 8x30x100 (szare) w ilości 1260,00 mb

Powyższe wymienione materiały muszą odpowiadać normom:

PN-EN 1338:2005 – kostka brukowa, PN-EN – 1340:2004 obrzeża betonowe

Zamawiający będzie składał zamówienie (z uwzględnieniem ilości) za pomocą fax-u lub po uzgodnieniu telefonicznym. Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 dni od jego otrzymania.

Wykonawca dostarczy zamówione materiały budowlane swoim transportem wraz z rozładunkiem urządzeniem rozładowczym.

Betonowa kostka brukowa – wymagania:

- struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków

- powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: wklęsłość 1 mm, wypukłość 1,5 mm, dostarczone na miejsce wbudowania kostki betonowe winny być ułożone warstwowo na palecie, opakowane w folię i spięte taśmą stalową, aby zapewnić transport samochodami w nienaruszonym stanie.

 

Betonowe obrzeże – wymagania:

- dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości ± 1%

- dopuszczalna odchyłka długości ± 1,5%

Wspólny słownik zamówień: CPV 44.11.10.00 - 1 – materiały budowlane

4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w dwóch transzach po 50% przedmiotowych materiałów

- I transza dostawa w/w materiałów z terminem do 3 dni od dnia podpisania umowy

- II transza dostawa w/w materiałów z terminem do 09.05.2014r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków.

 

7.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7.2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

7.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

7.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca :

- nie zalega z opłacaniem podatków

- nie zalega ze składkami ZUS

7.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

7.6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

7.7. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, Wykonawca do wypełnionego i podpisanego formularza oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ – składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie na Załączniku Nr 2 do SIWZ o spełnianiu wymagań oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) Formularz cenowy wg załącznika Nr 4 do SIWZ

5) Dane kontaktowe wg załącznika Nr 5 do SIWZ

6) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8) Wykonawca musi dostarczyć do oferty dokumenty dotyczące dostarczanych materiałów budowlanych potwierdzające, że produkty stanowiące przedmiot dostawy spełniają odpowiednie dla danego asortymentu normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie normy: odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności o stosowaniu ich w budownictwie drogowym oraz posiadać gwarancje producenta do 36 m-cy od daty zakupu przez Zamawiającego.

9) Wykonawca może zamiast zaświadczenia złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp).

10) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

7.8. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • - zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

8. Zamawiający żąda wadium w wysokości 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset PLN),

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 14.04.2014r., do godziny 09
00 .
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.04.2014r. o godz 09
15 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 20%

wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach

określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegających na powtórzeniu tego samego

rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym, w przypadku ich wystąpienia.

Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki

finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających,

zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

16. Zamawiający nie żąda: zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZDP.GI Z.272.3.2014 - OGŁOSZENIE

2. ZDP.GI Z.272.3.2014 - SIWZ