Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e tel.0-59-842-02-69
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

Słupsk, dn. 15.04.2014r.

ZDP.GI Z/U.272.5-3.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj pn: „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Słupsk” w dniu 14.05.2014r., Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 stosowanie do treści art. 2 pkt 5 ustawy wybrał najkorzystniejsze oferty do poszczególnych zadań:

 

na zadanie nr 1:

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

 

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 14.05.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. Oferta w/w firmy nr 2 została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).

Natomiast oferta nr 1 firmy:

Konsorcjum firm:

1) Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych: „KRĘŻEL” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

2) Partner konsorcjum:

Krężel-Transport” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

uzyskała liczbę punktów: 94,34 w kryterium oceny ofert.

na zadanie nr 2:

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

 

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 14.05.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. Oferta w/w firmy nr 2 została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).

Natomiast oferta nr 1 firmy:

Konsorcjum firm:

1) Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych: „KRĘŻEL” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

2) Partner konsorcjum:

Krężel-Transport” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

uzyskała liczbę punktów: 95,92 w kryterium oceny ofert.

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje Wykonawcę o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt 2 i art. 27 ust. 2) od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932