Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e tel.0-59-842-02-69
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

ZDP.GI Z/U.272.8-4.2014 Słupsk, dn. 22.05.2014r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

pn.: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk”, przeprowadzonego w dniu 21.05.2014r., Zarząd

Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze

zm.) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż niniejszym przetargu

zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91. ust. 1 stosowanie do treści art. 2 pkt. 5 ustawy wybrał

najkorzystniejsze oferty do poszczególnych zadań:

 

na ZADANIE nr 1

Ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Spółka Jawna, ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 21.05.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie nr 1 wpłynęły 2 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 3) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).

Natomiast oferta nr 1 firmy:

PH-UP „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

uzyskała liczbę punktów: 99,59 w kryterium oceny ofert.

Natomiast na ZADANIE nr 2

wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

PH-UP „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 21.05.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie nr 2 wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 2) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina Wykonawcy o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt. 2 i art. 27 ust. 2) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  1. ____________________________________

Sporządził: Jędrek Sitnik, tel: 059 84 68 932