Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

ZDP.GI Z/U.272.13-3.2014 Słupsk, dn. 13.10.2014r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2014/2015 przeprowadzonego w dniu 06.10.2014r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 ustawy wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 3)

złożoną przez firmę:

K+S Polska Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Uzasadnienie: do dnia 06.10.2014r. do godz. 09:00 na w/w dostawy wpłynęły 3 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 3) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-100%).

Oferta nr 2 firmy:

KREX Spółka z o.o., ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski

uzyskała liczbę punktów: 96,85 w kryterium oceny ofert.

Oferta nr 1 firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD-ELBLĄG spółka z o.o., ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg

uzyskała liczbę punktów: 89,34 w kryterium oceny ofert.

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina Wykonawcy o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt. 2 i art. 27 ust. 2) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

  1. ____________________________________

Sporządził: Jędrek Sitnik, tel: 059 84 68 932