Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84

NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

 

____________________________________________________________________________________________________________

ZDP.GI Z/U.272.16-5.2014 Słupsk 29.10.2014r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła (gm. Ustka)” przeprowadzonym w dniu 21.10.2014r., Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający zawiadamia Wykonawców, iż zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – unieważnia postępowanie dot. niniejszego przetargu.

 

Do dnia 21.10.2014r. do godziny 900 wpłynęły 2 oferty.

 

Oferta nr 1 firmy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Uzasadnienie:

Faktyczne:

Wartość oferty złożonej w w/w przetargu przekracza środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

Prawne:

Na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r., który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty .

 

Natomiast oferta nr 2 firmy: LEMAR, Leszek Bigus, 76-132 Niezabyszewo 73c - Wykonawcę wykluczono

 

Uzasadnienie:

Faktyczne:

W złożonej ofercie nie wykazano w załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz Wykonanych Robót Budowlanych wymaganej wiedzy i doświadczenia tj.: co najmniej dwie roboty budowlane

dot. budowy dróg z nawierzchnią betonową bądź przebudowy dróg z nawierzchnią betonową, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł,

lub jedna dot. roboty budowlanej

dot. budowy dróg z nawierzchnią betonową bądź przebudowy dróg z nawierzchnią betonową na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł

Prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) który brzmi: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczył Wykonawcę

 

Na podstawie art 24 ust. 4 ustawy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004r.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

W związku z powyższym - Zamawiający unieważnia postępowanie

 

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

Sporządził: Jędrek Sitnik: tel: 059 84 68 932

Liczba odsłon:406
Treść wprowadził(a): Kobusiński Maciej, 2014-10-29 13:52:57
Treść wytworzył(a): Jędrek Sitnik, 2014-10-29 13:51:00