Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84

NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

 

____________________________________________________________________________________________________________

Słupsk 17.12.2014r.

ZDP.GI Z.272.20-16.2014

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

 

ZADANIE nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)

ZADANIE nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino – Gorzyno (Gmina Główczyce)

przeprowadzonego w dniu 26.11.2014r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.)) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 ustawy wybrał najkorzystniejsze oferty do poszczególnych zadań:

 

na zadanie nr 1:

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

 

COLAS Polska Sp z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 

Uzasadnienie: do dnia 26.11.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęło 6 ofert. Oferta w/w firmy (oferta nr 3) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena - 94 pkt oraz dodatkowa gwarancja – 6 pkt).

Natomiast oferta nr 8 firmy:

FURGES” Spółka z o.o., Kończewo, ul. Kolejowa 33, 76-251 Kobylnica

uzyskała liczbę punktów: 97,26 w kryterium oceny ofert

Natomiast oferta nr 4 firmy:

POL-DRÓG Warszawa Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa

uzyskała liczbę punktów: 93,58 w kryterium oceny ofert

Natomiast oferta nr 1 firmy:

SKANSKA SA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

uzyskała liczbę punktów: 89,09 w kryterium oceny ofert

Natomiast oferta nr 6 firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o., Włynkówko 49a, Włynkówko, 76-200 Słupsk

uzyskała liczbę punktów: 87,04 w kryterium oceny ofert

Natomiast oferta nr 2 firmy:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

uzyskała liczbę punktów: 87,11 w kryterium oceny ofert

 

na zadanie nr 2:

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez firmę:

Konsorcjum Firm:

Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4 b, 84-223 Linia - jako Lider Konsorcjum

oraz

Firma Budowlano – Usługowa Ewa Wicka

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, 84-242 Luzino - jako Partner Konsorcjum

 

Uzasadnienie: do dnia 26.11.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęło 5 ofert. Oferta w/w firmy (oferta nr 7) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała ilość punktów, tj. 98, w kryterium oceny oferty (cena - 94 pkt oraz dodatkowa gwarancja – 6 pkt)

Natomiast oferta nr 5 firmy:

"LEMAR" Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

uzyskała liczbę punktów: 87,11 w kryterium oceny ofert

Natomiast oferta nr 4 firmy:

POL-DRÓG Warszawa Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa

uzyskała liczbę punktów: 86,81 w kryterium oceny ofert

Natomiast oferta nr 2 firmy:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

uzyskała liczbę punktów: 81,67 w kryterium oceny ofert

Natomiast oferta nr 6 firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o., Włynkówko 49a, Włynkówko, 76-200 Słupsk

uzyskała liczbę punktów: 80,37 w kryterium oceny ofert

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje Wykonawców o zobowiązaniu podpisania umowy dot. zadania nr 1 oraz zadania nr 2 w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt 2 i art. 27 ust. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn. zm.) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

Sporządził: Jędrek Sitnik: tel: 059 84 68 932