Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU
 
 76-200 Słupsk                                                tel.0-59-842-07-30
 ul.  Słoneczna 16e                                           fax.0-59-842-02-84  
 NIP 839-25-73-515                                      REGON 770983124

„Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk”

                                                  Słupsk 19.12.2014r.
ZDP.GI Z.272.22.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku      
    Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk     
    Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;   
    Numer NIP: 839-25-73-515
     
2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.),     
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk”
4.1. Zakres i opis zamówienia:

ZADANIE NR 1

Sukcesywny transport kruszyw w ilości ok. 7.000,00 Mg (żwir płukany, piasek, kruszbet, melafir, glinożwir, grys bazaltowy itp.) dla potrzeb Obwodów Drogowych zlokalizowanych w Słupsku oraz w Główczycach. Miejsce odbioru dostaw zależne będzie od zlecenia bądź umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą (Sprzedawca kruszywa). Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ilości przewiezionych ton materiałów przez Wykonawcę i potwierdzonych na karcie drogowej przez upoważnionego pracownika ZDP Słupsk.
        
ZADANIE NR 2

Usługi transportowe dla potrzeb obwodów Drogowych w Słupsku i w Główczycach (na wezwanie Zamawiającego). Przewidywana ilość godzin: ok. 350 godz. - samochód samowyładowczy o ładowności 5 – 10 ton min. 1szt.  do transportu kruszyw oraz ok. 100 godz. - samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton do transportu kruszyw z przyczepą niskopodwoziową o ład. min 16 ton do przetransportowania maszyn drogowych- minimum 1 szt. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie ilości godzin pracy sprzętu Wykonawcy i potwierdzonych na karcie drogowej przez upoważnionego pracownika ZDP Słupsk.

4.2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień
 - CPV 60 12 21 30 - 9 Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem
 - CPV 60 10 00 00 – 9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
      
5. Zmawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 2
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
7. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art.
22 ust.1 ustawy.
W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności,
aby Wykonawca wykazał , iż:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp
przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w
 szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę -
 Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez
 reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
 rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi być spełniony przez każdego z Wykonawców,
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, określonych w  SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,
Wykaz środków transportu – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wymaga się :
- ZADANIE NR 1: samochód samowyładowczy z trzystronnym wywrotem o ład. min. 13 ton + przyczepa o ładowności min. 10 ton – min. 3 szt. (zestaw: samochód + przyczepa)
- ZADANIE NR 2: samochód samowyładowczy o ładowności 5 – 10 ton min. 1 szt. do transportu kruszyw oraz samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton do transportu kruszyw z przyczepą niskopodwoziową o ład. min. 16 ton do przetransportowania maszyn drogowych - minimum 1 szt.  
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o której mowa w rozdziale 9 pkt. 9.2. litera D. Należy załączyć (do oferty) polisę na zadanie nr 1 na kwotę min.: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), na zadanie nr 2 na kwotę min: 40.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)
oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy PZP o przynależności dot. zadania nr 1, dot. zadania nr 2 tej samej grupy kapitałowej zgodne w treści z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

9. Zamawiający żąda wadium na zadanie nr 1 w wysokości 3.200,00 PLN (słownie: trzy tysiące  dwieście PLN), na zadanie nr 2 w wysokości 900,00 PLN (słownie: dziewięćset PLN).

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
Kryteria i ich znaczenie:
a) CENA – 94 pkt
b) Czas wykonania usługi - nie więcej niż 6 pkt (przy max terminie wykonania usługi (transport) do pięciu dni od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego), przy czym 6 pkt  przy założeniu, że  wykonanie usługi (transport) jest na drugi dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, 4 pkt przy założeniu, że wykonanie usługi (transport) jest na trzeci dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego  oraz   2 pkt przy założeniu, że  wykonanie usługi (transport) jest na czwarty dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do terminu wykonania usługi (transport) dot. przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans procentowy powyższych kryteriów (a+b) spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.
Sposób oceny ofert. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (94 pkt.) w kryterium CENA oferty, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia, oraz przyzna maksymalną ilość punktów (6 pkt) w kryterium Cp- czas wykonania usługi przy założeniu, że  wykonanie usługi (transport) jest na drugi dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, 4pkt przy założeniu, że wykonanie usługi (transport) jest na trzeci dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego oraz 2 pkt przy założeniu, że wykonanie usługi (transport) jest na czwarty dzień od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego – jako dodatkowe kryterium odnoszące się do terminu wykonania usługi (transport) dot. przedmiotu zamówienia. Punkty w  ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
                     
                    Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 94 pkt
                                 Cena ofertowa badanej oferty

Cp = 6 pkt, ( czas wykonania usługi na drugi dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego) zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie
Cp = 4 pkt,  (czas wykonania usługi na trzeci dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego)
Cp = 2 pkt, (czas wykonania usługi na czwarty dzień od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego)
Cp = O pkt, (w przypadku wykonania usługi z max terminem 5 dni od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego)
C-cena
Cp- czas wykonania usługi

11. PODWYKONAWSTWO
Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę Podwykonawcom części usług objętych umową, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji Zamawiającego na piśmie.

12. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e,  w terminie do dnia 31.12.2014r., do godziny 9:00.
b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.12.2014r. o godz 9:15 w pokoju nr 17 (sala
konferencyjna) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e

13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
17. ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: do 50% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
18. Zamawiający nie żąda: zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZDP.GI Z.272.22.2014 - OGŁOSZENIE

2. ZDP.GI Z.272.22.2014 - SIWZ