Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

Słupsk, dn. 31.12.2014r.

ZDP.GI Z/U.272.22-5.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” w dniu 31.12.2014r., Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. stosowanie do treści art. 2 pkt 5 ustawy wybrał najkorzystniejsze oferty do poszczególnych zadań:

 

na zadanie nr 1:

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 31.12.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 2) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena - 94 pkt oraz dodatkowe kryterium - czas wykonania usługi na drugi dzień – 6 pkt).

Natomiast oferta nr 1 firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o., Włynkówko 49a, Włynkówko, 76-200 Słupsk

uzyskała liczbę punktów: 97,40 w kryterium oceny ofert.

na zadanie nr 2:

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EGIDA" Sp. z o.o., Włynkówko 49a, Włynkówko, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 31.12.2014r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 1) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena - 94 pkt oraz dodatkowe kryterium - czas wykonania usługi na drugi dzień – 6 pkt).

Natomiast oferta nr 2 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

uzyskała liczbę punktów: 72,37 w kryterium oceny ofert.

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje Wykonawców o zobowiązaniu podpisania umów w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt 2 i art. 27 ust. 2) od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybranych Wykonawców dot. „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” zapraszamy do podpisania umów na poszczególne zadania w dniu 09.01.2015r.

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932