Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

KARTA PROCEDURY

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 40 – Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

 

 

OPŁATY

 

- Opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo – opłatę w wysokości 17,00 PLN (wszelkie opłaty skarbowe można można uiścić na konto Urzędu Miejskiego zamieszczonego na stronie internetowej: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/uchwaly_rady_miejskiej/dokumenty/569.html

 

- Opłacie podlega zajęcie pasa drogowego za prowadzenie robót i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z zarządzaniem ruchem i bezpieczeństwem. Opłata zależna jest od rodzaju, powierzchni i elementu zajęcia pasa drogowego. Opłata jest naliczana zgodnie z Uchwały  Rady Powiatu Słupskiego dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2020/1495/

 

 

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym (linie, sieci, przyłącza kablowe, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp.)

 

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na zajęcie pasa

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=4305 ) wraz z załącznikami.

 

Do wniosku dołącza się:

- Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa)

- Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego

- Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia

- Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa – oznakowanie miejsca robót (na czas ich prowadzenia) zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji (Wydział Ruchu Drogowego) oraz ZDP i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Komunikacji i Drogownictwa) bądź schemat zabezpieczenia ruchu – w zależności od zapisów zawartych w decyzji lokalizacyjnej

- Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora w przypadku gdy nie jest on Wnioskodawcą.

Opłaty za prowadzenie robót ponosi wskazany we wniosku Wykonawca a opłaty za umieszczenie urządzeń ponosi Inwestor, chyba, że wnioskodawca wskaże inaczej.

 

Awaryjne zajęcie pasa drogowego

 

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na zajęcie pasa - awaryjne

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=4303 ) wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

- Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa)

- Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego

- Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia

- Schemat zabezpieczenia ruchu na czas trwania robót w pasie drogowym

 

 

 

Zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji w nim stoiska handlowego

 

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na stoisko handlowe

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=3822 ) wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora w przypadku gdy nie jest on Wnioskodawcą.

- Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa)

- Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia

 

 

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim „ogródka konsumpcyjnego”

 

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na „ogródek konsumpcyjny”

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=3826 ) wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

- Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa)

- Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia

 

 

Zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu

 

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na budowę zjazdu

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=3827 ) wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

- Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa sytuacyjno wysokościowa)

- Szczegółowe obliczenia zajętości pasa drogowego i umieszczenia urządzenia

- schemat zabezpieczenia ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym

W celu wypełnienia wniosku niezbędne jest posiadanie numerów decyzji i pism wydanych w celu lokalizacji zjazdu i zatwierdzenia projektu zjazdu.

 

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklamy

 

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek na umieszczenie reklamy

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=3825 ) wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

- mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy

- schemat/szkic reklamy z naniesionymi obmiarami

 

UWAGA: REKLAMY MOŻNA LOKALIZOWAĆ TYLKO W TERENACH ZABUDOWANYCH

 

Zajęcie pasa w celu umieszczenia w nim materiałów wyborczych

Plakat wyborczy itp. materiały przedstawiające wizerunek kandydata biorącego udział w wyborach i opatrzone danymi pozwalającymi na identyfikację stosownego komitetu wyborczego nie różnią się od reklam w klasycznym rozumieniu znajdujących się w polu widzenia użytkowników dróg, a nadto nie są użytecznie związane z ruchem drogowym i nie należą do infrastruktury drogowej.

Przepisy art. 40 cyt. ustawy o drogach publicznych jednoznacznie stanowią, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochronią dróg może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych.

Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych.

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=3823 ) wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

- mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy

- w przypadku umieszczenia materiałów wyborczych na słupach energetycznych, telekomunikacyjnych, wiatach przystankowych, itp. - zgodę ich właścicieli,

- dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania komitetu wyborczego oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na jego rzecz

UWAGA: ZABRANIA SIĘ UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH NA DRZEWACH I ZNAKACH DROGOWYCH

 

 

 

Zajęcie pasa drogowego w celach innych

 

W celu otrzymania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa należy złożyć wniosek

( https://bip.zdp.slupsk.pl/54.html?file=3830 ) na umieszczenie materiałów wyborczych (wniosek na zajęcie pasa w celach innych) wraz z załącznikami.

Do wniosku dołącza się:

- mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy

- inne (w zależności od rodzaju zajęcia) – szczegółowe obliczenia, harmonogram, pełnomocnictwa, projekt organizacji ruchu, itp.

 

TERMIN ROZPATRZENIA

 

do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z załącznikami

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Decyzję administracyjna dotyczącą zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót liniowych, budowy zjazdu i innych należy odebrać osobiście przed terminem zajęcia pasa drogowego określonym w zezwoleniu. Decyzję należy odebrać w tutejszym Zarządzie w SUDiM pok. nr 6.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem internetowym: https://bip.zdp.slupsk.pl/1093.html

 


DRUKI I DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Druk ZDP - zajęcie pasa
2. Druk ZDP - zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu
3. Druk ZDP - zajęcie pasa drogowego pod reklamę
4. Druk ZDP - zajęcie pasa drogowego pod ogródek konsumpcyjny
5. Druk ZDP - zajęcie pasa - awaryjne
6. Druk ZDP - wniosek na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym
7. Druk ZDP - wniosek na stoisko handlowe
8. Druk ZDP - wniosek na zajęcie pasa drogowego w celach innych