Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

Słupsk, dn. 12.06.2015r.

ZDP.GI Z/U.272.7-9.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko – Krzywań w m. Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska) przeprowadzonego w dniu 25.05.2015r., Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 stosowanie do treści art. 2 pkt 5 ustawy wybrał najkorzystniejszą ofertę:

 

nr 2 złożoną przez firmę: "LEMAR" Leszek Bigus, Niezabyszewo 73C, 77-132 Niezabyszewo

Uzasadnienie: do dnia 25.05.2015r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 2) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena - 94 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

Natomiast oferta nr 1 firmy:

ZIMAR Ryszard Ziegert, ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), który brzmi: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczył Wykonawcę ze względu na brak okazania do wglądu dokumentów dot. doświadczenia.

Uzasadnienie faktyczne:

  1. Zamawiający w dniu 26.05.2015r. zobligował w/w Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót wskazanych w zał. nr 4 do SIWZ o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 29.05.2015r. Zamawiający otrzymał pisemne wyjaśnienie w prowadzonym postępowaniu z którego wynika, iż w/w Wykonawca nie posiada według zapisów SIWZ wymaganej wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj.

     

Na podstawie art 24 ust. 4 ustawy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004r. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje Wykonawcę o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt 2 i art. 27 ust. 2) od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932