Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Z ARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84

NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

 

____________________________________________________________________________________________________________

Słupsk 30.06.2015r.

ZDP.GI Z/U.272.9-11.2015

Zawiadomienie o częściowym rozstrzygnięciu postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zadania nr 2, 3 i 4

oraz

unieważnienie postępowania na zadanie nr 1

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk” z podziałem na 4 zadania

 

ZADANIE nr 1 - “Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w Ustce”

ZADANIE nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gmina Ustka)”

ZADANIE nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk)”

ZADANIE nr 4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)” przeprowadzonego w dniu 19.06.2015r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.)) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 ustawy wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

na zadanie nr 2 ofertę nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” Sp. z o.o., ul. Włynkówko 49a, Włynkówko, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 19.06.2015r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 3 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 2) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-94pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).oferta nr 4 firmy:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

uzyskała liczbę punktów: 91,21 w kryterium oceny oferty (cena-85,21 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

oferta nr 3 firmy:

KONSORCJUM FIRM

1) Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

2) Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

uzyskała liczbę punktów: 88,03 w kryterium oceny oferty (cena-82,03 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).na zadanie nr 3 ofertę nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” Sp. z o.o., ul. Włynkówko 49a, Włynkówko, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 19.06.2015r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 4 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 2) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-94pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

oferta nr 4 firmy:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

uzyskała liczbę punktów: 94,27 w kryterium oceny oferty (cena-88,27 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

oferta nr 3 firmy:

KONSORCJUM FIRM

1) Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

2) Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

uzyskała liczbę punktów: 85,67 w kryterium oceny oferty (cena-79,67 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

oferta nr 1 firmy:

INFRABUD – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych, ul. Zwycięstwa 16, 75-003 Koszalin

uzyskała liczbę punktów: 78,59 w kryterium oceny oferty (cena-72,59 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).na zadanie nr 4 ofertę nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” Sp. z o.o., ul. Włynkówko 49a, Włynkówko, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 19.06.2015r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 4 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 2) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-94pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

oferta nr 3 firmy:

KONSORCJUM FIRM

1) Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

2) Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

uzyskała liczbę punktów: 81,90 w kryterium oceny oferty (cena-75,90 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

oferta nr 4 firmy:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

uzyskała liczbę punktów: 80,92 w kryterium oceny oferty (cena-74,92 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

oferta nr 1 firmy:

INFRABUD – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych, ul. Zwycięstwa 16, 75-003 Koszalin

uzyskała liczbę punktów: 77,24 w kryterium oceny oferty (cena-71,24 pkt oraz dodatkowa gwarancja 6 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania – dot. zadania nr 1 - “Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w Ustce”

Uzasadnienie:

 

Do dnia 19.06.2015r. do godziny 9.00 wpłynęła 1 (jedna) oferta nr 4 firmy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wartość oferty złożonej w/w przetargu przekracza środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na w/w zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r. (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.), który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje Wykonawcę o zobowiązaniu podpisania umowy dot. zadania nr 2, nr 3 i nr 4 w terminie nie krótszym niż 5 dni (w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt 2 i art. 27 ust. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Zapraszamy do podpisania umów na zadanie nr 2, 3 i 4 w dniu 07.07.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

Sporządził: Jędrek Sitnik: tel: 059 84 68 932