Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

     ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                    W SŁUPSKU

 


76-200 Słupsk               tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e                fax.0-59-842-02-84

NIP 839-25-73-515               REGON 770983124
________________________________________________________________________________

Słupsk, dn. 23.05.2016r.

ZDP.GI Z.272.8-3.2016

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy – faks z dnia 18.05.2015r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania, udziela odpowiedzi jak poniżej:

 

dot. pytania nr 1 cyt:

Czy Zamawiający w przypadku wyboru Wykonawcy realizującego zamówienie z użyciem kart paliwowych odstąpi od konieczności wypełniania kart drogowych, jeśli Wykonawca każdy zakup potwierdzi kwitem WZ (wydruk potwierdzenia transakcji)?

Ponieważ Zamawiający w pkt. 3.4 I SIWZ dopuścił inne formy dokumentowania pobranych paliw Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie wpisów do kart drogowych i asygnat potwierdzeniem transakcji drukowanym na stacji – kwit WZ zawiera adres stacji, datę i godzinę, numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu, numer karty paliowej, rodzaj kupionego paliwa, ilość, wartość brutto. Zamawiający może ponadto to zobligować swoich pracowników do każdorazowego podpisywania kwitów WZ.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

 

dot. pytania nr 2. cyt:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury?

Wykonawca pragnie wyjaśnić, że terminy od dnia dostarczenia faktury nie są stosowane, ponieważ Wykonawca nie rejestruje daty wpływu faktury w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca prosi o zaakceptowanie powszechnie stosowanego terminu 21 dni, jako terminu optymalnego dla obu stron umowy. Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

 

dot. pytania nr 3. cyt:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w § 8 ust. 9 umowy, jeśli faktura zawierająca wykaz transakcji będzie uzupełniona załącznikiem elektronicznym, a oba dokumenty będą zawierały pełną ewidencję?

Faktura zawiera w swojej treści wykaz transakcji z podziałem na poszczególne karty. Każda transakcja jest opisana numerem rejestracyjnym lub nazwą sprzętu, miejscem transakcji, rodzajem kupionego produktu, ilością, ceną jednostkową przed rabatem, ceną jednostkową po rabacie, wartością netto, brutto oraz stawką i kwotą VAT.

Ponad to, Zamawiający otrzyma załącznik elektroniczny uzupełniający fakturę o daty i godziny każdej transakcji – plik typu xls. jest przesyłany na wskazany adres e-mail, zawiera wykaz transakcji ujętych na fakturze i pozwala na dowolne sortowanie danych według aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

 

dot. pytania nr 4 cyt:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowania w § 9 ust . 1 umowy, ponieważ na wysokość cen ma wpływ nie tylko zmiana cen producenta?

Wykonawca wyjaśnia, że ceny obowiązujące na stacjach paliw nie są bezpośrednim wynikiem zmiany cen u producenta – na wysokość cen paliw na wpływ wiele czynników (m. in. podatki, ceny ropy naftowej, kursy walut, ceny detaliczne konkurencji lokalnej), oraz ceny producenta – spadki i wzrosty cen są procesem, który wraz z innymi czynnikami wpływa na wysokość cen detalicznych. Wykonawca proponuje więc doprecyzowanie:

Zmiany cen jednostkowych paliw w okresie trwania umowy będą wynikiem zmian cen u producenta, oraz uwarunkowań rynkowych. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania konkurencyjności względem innych lokalnych stacji”

Odpowiedź na pyt. Nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932