Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

        ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                      W SŁUPSKU

 

 

76-200 Słupsk                 tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e                 fax.0-59-842-02-84

NIP 839-25-73-515                REGON 770983124
________________________________________________________________________________

                                         Słupsk, dn. 23.05.2016r.

ZDP.GI Z.272.8-6.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

 

Zamawiający zmienia zapisy w treści SIWZ załącznik nr 10 wzór umowy § 2 ust. 7

 

było:

Wykonawca gwarantuje,że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w spr. warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz U. z

2005r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.)

 

Jest:

Wykonawca gwarantuje,że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz U. z 23 października 2015roku, poz. 1680)

 

W związku z powyższym prosi się Wykonawców o uwzględnienie powyższych zapisów w składanej ofercie.

 

Liczba odsłon:229
Treść wprowadził(a): Kobusiński Maciej, 2016-05-23 14:07:26
Treść wytworzył(a): Jędrek Sitnik, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-05-23 14:05:10