Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                   W SŁUPSKU

 

 

76-200 Słupsk              tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e        fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515        REGON 770983124

                                  Słupsk, dn. 13.07.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.14-8.2016

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: Usługi sprzątania oraz usługi dozoru na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Zamawiający zmienia zapisy w treści SIWZ poprzez umieszczenie poprawnego załącznika nr 8 do SIWZ.

 

W związku z powyższym Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie powyższych zapisów w składanych ofertach.

 

 

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932