Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2611.16.2016                                Słupsk 27.07.2016r.

       ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

             ul. Słoneczna 16e

              76-200 Słupsk

NIP: 839-25-73-515
Tel. (0 –59) 84 20 730,           fax: (0 – 59) 84 20 284


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
 Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
 Numer tel. (0 –59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;
 Numer NIP: 839-25-73-515
Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.zdp.slupsk.pl/
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty    określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

3.1. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudów odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej”wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.4. Wsparcie Atrakcyjności Walorów Dziedzictwa Przyrodniczego).

3.2. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Informacja o Partnerach zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy Partnerstwa.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji środowiskowej (o ile jest wymagana), kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących przebudów odcinków dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.4. Wsparcie Atrakcyjności Walorów Dziedzictwa Przyrodniczego) zgodnie z poniższym opisem:
Zadanie nr 1
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Wielichowo – Gałęzinowo – Charnowo wzdłuż dróg powiatowych nr 1111G od km 0+000 do km 1+700 i 1110G od km 1+310 do km 4+800 o łącznej długości 5,19km o przebiegu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
Należy zaprojektować ciąg pieszo jezdny o parametrach technicznych:
szerokość 2,50m,
obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,
warstwa odsączająca z piasku o grubości 15cm,
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15cm,
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,
odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej do pasa drogowego.
Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektować jako odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej lub w przypadku braku miejsca w pasie drogowym jako przyległy do jezdni. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zadanie nr 2
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica – Charnowo od km 3+150 do km 5+250 na łącznej długości 2,10km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 2.
 Należy zaprojektować:
nawierzchnię z betonu cementowego C25/30 o szerokości 3,0m,
obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m,
odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,
rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,
Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zadanie nr 3:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1116G na odcinku Dębina – Poddąbie od km 0+000 do km 2+850 na łącznej długości 2,85km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 3.
Na odcinku od km 0+000 do km 1+200 należy zaprojektować:
poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do 6,0m,
wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu panującego na drodze:
a) warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6,
b) warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6,
c) podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi,
d) wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1,
e)  konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi.
wzmocnienie poboczy szer. 1,0m,
oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych,
odwodnienie powierzchniowe,
chodniki i zjazdy z kostki betonowej.
Na odcinku od km 1+200 do km 2+850 należy zaprojektować:
nawierzchnię z betonu cementowego C25/30 o szerokości 3,0m,
obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m,
odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,
rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,
Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zadanie nr 4
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w m. Rowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1117G od km 0+450 do km 2+100 na łącznej długości 1,65km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 4.
Należy zaprojektować ciąg pieszo jezdny o parametrach technicznych:
szerokość 2,50m,
obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,
warstwa odsączająca z piasku o grubości 15cm,
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15cm,
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,
odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej do pasa drogowego.
Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektować jako odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej lub w przypadku braku miejsca w pasie drogowym jako przyległy do jezdni. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zadanie nr 5
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1118G na odcinku od drogi powiatowej nr 1120G (Smołdzino – Lubuczewo) – Retowo – Łódki od km 0+200 do km 2+500 na łącznej długości 2,3km zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku graficznym nr 5.
 Należy zaprojektować:
nawierzchnię z betonu cementowego C25/30 o szerokości 3,0m,
obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m,
odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,
rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,
Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
2. Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudów odcinków dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku. W związku z powyższym na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia tej Dokumentacji zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164) tzn. przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny.
3. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
1) Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudów odcinków dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku wraz propozycją ich szczegółowego przebiegu, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającego – 4 egzemplarze,
2) Sporządzenie opinii geotechnicznej zawierającej opis warunków gruntowo - wodnych pod realizację ścieżki rowerowej,
3) Sporządzenie dokumentów dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (jeśli będzie to konieczne),
4) Opracowanie operatu wodno - prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego (jeśli będzie to konieczne),
5) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego - projekt budowlany należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz z treścią § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 6 egzemplarzy,
6) Opracowanie projektu wykonawczego uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych i realizację robót budowlanych - projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych - 6 egzemplarzy,
7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, urządzeń i wyposażenia, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac - 3 egzemplarze,
8) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), w tym ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót - 2 egzemplarze,
9) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 - 6 egzemplarzy,
10) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ilości 3 egzemplarzy i uzyskanie jego zatwierdzenia,
11) Opracowanie projektu oznakowania trasy rowerowej,
12) Zaprojektowanie tablic informacyjnych (drogowskazy) oraz miejsc odpoczynku (ławka + kosz na śmieci), zgodnie z opracowanymi dokumentami przez Województwo Pomorskie wymienionym w pkt. 4 ust. 1-5)
13) Przygotowanie inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę (jeśli jej wydanie będzie konieczne),
14) Sporządzenie karty zamówienia, która zawiera opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.
4. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe uwzględniały oraz zapewniały: zalecenia, uwagi, rozwiązania przedstawione w dokumentach  strategicznych tj.:
1) „Analiza wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa  (R-9) – etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia”; dokument dostępny na stronie http://dtp.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1
2) „Katalog rozwiązań modułowej infrastruktury turystycznej rowerowych szlaków turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisły oraz tras kajakowych na terenie województwa pomorskiego” dokument dostępny na stronie http://dtp.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1
3) Koncepcja oznakowania tras rowerowych  w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i „Wiślana Trasa Rowerowa” (R-9) dokument dostępny na stronie http://dtp.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1
4) Koncepcja zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych, w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa  (R-9)  w województwie pomorskim" dokument dostępny na stronie http://dtp.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1
5) Rekomendacje dotyczące technologii budowy tras rowerowych po wałach wiślanych dokument dostępny na stronie http://dtp.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1,
6) Standardy Techniczne Systemu Rowerowego wykonane przez Stowarzyszenie „Sekcja Rowerzystów Miejskich” na zlecenie Partnerstwa Dorzecze Słupi dokument dostępny na stronie http://www.zielonesercepomorza.pl/do_pobrania.html
5. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) dokonywania uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących Dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego,
4) sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w szczególności w sytuacji konieczności uzgodnienia wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. Nadzór autorski wykonywany będzie bezpłatnie w okresie prowadzenia robót budowlanych, nie dłużej jak do dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
5) konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji. Spotkania koordynacyjne w Urzędzie Gminy Słupsk będą odbywały się 2 razy w miesiącu, z których zostaną sporządzone protokoły określające zaawansowanie prac projektowych,
6) konsultacji projektów z przedstawicielami stowarzyszeń rowerowych,
7) konsultacji z inspiratorem i koordynatorem Przedsięwzięcia –Województwo Pomorskie (za realizację zadania odpowiedzialny jest Departamentem Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego),
8) przeprojektowania wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp. jeżeli w wyniku uzgodnień zajdzie taka konieczność (koszt tych przeprojektowań wliczony zostanie w cenę oferty).
9) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora w ciągu trzech lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej,
10) udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,
11) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”,tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,
12) Wykonawca oprzeć się musi na wszystkich obowiązujących przepisach dotyczących budowy dróg i dróg rowerowych określających standardy tych dróg.
13) pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie pełniony w okresie realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin trwania robót –lata 2017/2018. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.
6. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w odpowiedniej ilości egzemplarzy określonej w pkt 3 powyżej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD zapisana w formie nieedytowalnej (PDF) oraz w wersji edytowalnej (DOC, DWG, RDS). Wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje, itp., jako scan dokumentu również mają być zapisane na płycie.
7. Zamawiający dysponuje następującymi materiałami wyjściowymi do projektowania:
1) szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr
2) mapą lokalizacji przedsięwzięcia,
3) mapą podgląd planowanego całego zakresu przedsięwzięcia w województwie pomorskim.

5. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na 5 części)

6. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. PODWYKONAWSTWO

8.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36 a ust. 2 Ustawy dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zgodnie z art. 36 a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Na podstawie art. 36 b ust. 1 Ustawy Zmawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie:
           1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
        2) podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 niniejszej SIWZ.
3. Sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu określa pkt. 7.10.1 SIWZ.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców.

9. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia :
1) Projekt koncepcyjny – do 30.09.2016r.
2) Matryce, projekty budowlane, kosztorysy wstępne – do 31.10.2016r.
3) Pozwolenia, specyfikacje, decyzje, uzgodnienia, projekty wykonawcze,  kosztorys inwestorski, pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID)

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku – Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ);
posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
              dotyczy zadania nr 1:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł

dotyczy zadania nr 2:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł
dotyczy zadania nr 2:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł
dotyczy zadania nr 3:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 12 000,00 zł
dotyczy zadania nr 4:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 16 000,00 zł
dotyczy zadania nr 5:
co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda,
lub
jedna usługa (umowa) polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej), o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej:
1) jedną osobę pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej  3-letnie  doświadczenie  zawodowe w projektowaniu,
sytuacji ekonomicznej i finansowej – Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi polisę z terminem ważności na okres realizacji zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Należy załączyć (do oferty) polisę  
- na zadanie nr 1 na kwotę min.: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN),
- na zadanie nr 2 na kwotę min: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN),
- na zadanie nr 3 na kwotę min: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN),
- na zadanie nr 4 na kwotę min: 15.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy PLN),
- na zadanie nr 5 na kwotę min: 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy PLN)
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.2 SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju zamieszkania obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  która wdrożyła do polskiego systemu prawnego modyfikacje w systemie uznawania kwalifikacji zawodowych wprowadzone dyrektywą 2013/55/UE
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy Ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie warunki, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8 niniejszej SIWZ.
Niespełnienie warunku udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.

11.         Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia      spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

11.1.1.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
11.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodne w treści  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
11.1.3. wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ):
1) przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, Zamawiający rozumie co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy lub przebudowy układu  drogowego (drogi/ścieżki rowerowej)
dotyczy zadania nr 1: dwie o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000,00 zł każda, lub jedna o wartości brutto nie mniejszej niż 50. 000,0 zł
dotyczy zadania nr 2: co najmniej dwie o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda, lub jedna o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł
dotyczy zadania nr 3: co najmniej dwie o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000,00 zł każda, lub jedna  o wartości brutto nie mniejszej niż 12 000,00 zł
dotyczy zadania nr 4: co najmniej dwie o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000,00 zł każda, lub jedna  o wartości brutto nie mniejszej niż 16 000,00 zł
dotyczy zadania nr 5: co najmniej dwie o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda, lub jedna o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł
2) dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej,
3) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt. 8.1.2  ppkt 2).
11.1.3. wykaz osób, o których mowa w pkt. 7.1.3 SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ),
11.1.4. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodne w treści z załącznikiem nr 7 do SIWZ),
11.1.5. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ). Przez pisemne zobowiązania, o których mowa wyżej należy rozumieć zobowiązania złożone w oryginale.
11.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty winny zostać złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę):
11.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
11.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11.2.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z póź. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodną w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
11.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2. SIWZ.
11.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 8.5 SIWZ stosuje się odpowiednio.
11.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11.8. Wymagane w punktach od 8.1.2 do 8.1.4, od 8.2.1 do 8.2.2 i od 8.4 do 8.6 SIWZ oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Natomiast oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1.1, 8.1.5 oraz 8.2.3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału.
11.9. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania.
11.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone zgodnie z pkt. 10 do SIWZ. Oświadczenia i dokumenty ujęte w pkt. 8.1 SIWZ powinny zostać złożone łącznie, natomiast wymienione w pkt. 8.2, 8.4 – 8.6 SIWZ – odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.11. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania możliwa jest zmiana osób wskazanych w pkt. 7.1.3 SIWZ wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych jak wymagane w warunkach udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym, w wyniku którego zostanie zawarta umowa.
11.12. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

12. Zamawiający żąda wadium w wysokości:
-  na zadanie nr 1 kwota: 1.700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset PLN)
- na zadanie nr 2 kwota: 700,00 PLN (słownie: siedemset PLN)
- na zadanie nr 3, kwota: 300,00 PLN (słownie: trzysta PLN)
- na zadanie nr 4 kwota:  400,00 PLN (słownie: czterysta PLN)
- na zadanie nr 5 kwota: 600,00 PLN (słownie: sześćset PLN).

13. Kryteria i ich znaczenie:
Kryterium 1: Cena C˳– waga punktowa 88 pkt
Kryterium 2: Termin wykonania T - waga punktowa 12 pkt
 Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

P = C˳ + T

Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C˳ i „Terminu wykonania” T wyliczona wg poniższych zapisów:

                                                          Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C˳ „Cena oferty”=------------------------------------------------------------------------- x 88 pkt


 Cena oferowana badanej oferty

T - Termin wykonania - za skrócony termin wykonania projektu koncepcyjnego od granicznego terminu do 30.09.2016r.
Jeżeli Wykonawca wykona projekt koncepcyjny w skróconym czasie od max. do 09.09.2016r.  otrzymuje dodatkowych 12 punktów
Jeżeli Wykonawca wykona projekt koncepcyjny w skróconym czasie od max. do  16.09.2016r.  otrzymuje dodatkowe 8 punkty
Jeżeli Wykonawca wykona projekt koncepcyjny w skróconym czasie od max. do  23.09.2016r.  otrzymuje dodatkowe 4 punkty
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktowy powyższych kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
W przypadku braku deklaracji o skróconym czasie względem max. terminu wykonania projektu koncepcyjnego w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ), Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu koncepcyjnego w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.09.2016r.

14. Miejsce i termin składania ofert:

 a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w
       Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia 05.08.2016r., do godziny 09:00.

 b)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2016r. o godzinie 09:15 w pokoju nr 17 (sala
       konferencyjna Zamawiającego)

15. Termin związania ofertą: 30 dni.

16. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

17. Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów

18. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

19. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego
      wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 10 - opis przedmiotu zamówienia projekt R10 27.07.2016

4. Załacznik nr 11 - Plan orientacyjny zadanie nr 1

5. Załacznik nr 12 - Plan orientacyjny zadanie nr 2

6. Załacznik nr 13 - Plan orientacyjny zadanie nr 3

7. Załacznik nr 14 - Plan orientacyjny_zadanie nr 4

8. Załacznik nr 15 - Plan orientacyjny zadanie nr 5

 

 

 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 OGŁOSZENIE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudów odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.4. Wsparcie Atrakcyjności Walorów Dziedzictwa Przyrodniczego). Znak sprawy: ZDP-GIZ.2611.16.2016