Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

               ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                            W SŁUPSKU

 

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

                                                Słupsk, dn. 10.10.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.17-1.2016

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 oraz z 2016 poz.831,996 i 1020), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania,

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 oraz z 2016 poz.831,996 i 1020) zwanej dalej „ustawą” informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Unieważnienie spowodowane jest brakiem wpływu ofert do dnia składania ofert, czyli do 10.10.2016r. do g. 9.00 – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”

 

W związku z powyższym, zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust.1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 ”

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Skan pisma o unieważnieniu postępowania - do pobrania