Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

      ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

       W SŁUPSKU

 

 

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

                                               Słupsk, dn. 18.11.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.18.4.2016

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831,996 i 1020), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania, przeprowadzonego w dniu 27.10.2016r.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dot. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania.

 

Uzasadnienie:

 

Faktyczne:

Do dnia 27.10.2016r. do godziny 9.00 wpłynęły 2 (dwie) oferty. Jednakże w wyniku ogłoszonego postępowania Zamawiający dążył do uzyskania wykonanych opracowań dokumentacji z podziałem na 5 zadań, które miały posłużyć jako aplikowanie o dofinansowanie Programu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania, w określonym terminie, jednakże z przyczyn niezależnych od Zamawiającego termin dot. złożenia wniosków o dofinansowanie został skrócony, co bezpośrednio przyczynia się do braku możliwości zasadnego podpisania umów z Wykonawcami na przedmiotowe opracowania a co za tym idzie brak zasadności wydatkowania środków publicznych.

Wykonanie powyższych opracowań bez możliwości zgłoszenia ich do wniosków o dofinansowanie realizacji Programu niesie za sobą niegospodarność środków publicznych, gdyż nie zostaną one wykorzystane w sposób jakiemu miały służyć.

 

Prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831,996 i 1020), który brzmi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

W związku z powyższym, Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia niniejszego postępowania.

 

 


Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 68 932