Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

   W SŁUPSKU

 

 

76-200 Słupsk                tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e          tel.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515         REGON 770983124

                                      Słupsk, dn. 22.12.2016r.

ZDP-GIZ.U.2611.24.4.2016

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: Usługi dozoru dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, przeprowadzonego w dniu 15.12.2016r.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dot. Usługi dozoru dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Uzasadnienie:

 

Faktyczne:

Do dnia 15.12.2016r. do godziny 9.00 wpłynęła 1 (jedna) oferta, wartość złożonej oferty w/w przetargu przekracza środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

Prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164), który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W związku z powyższym - Zamawiający unieważnia postępowanie.