Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Załącznik nr 3

do Regulaminu naboru

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KSIĘGOWY

/ nazwa stanowiska pracy/

 

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

 

W miesiącu kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) wykształcenie wyższe ekonomiczne

e) co najmniej 5 – letni staż pracy

f) co najmniej 6 miesięczny staż pracy w księgowości, w jednostkach administracji samorządowej,

g) znajomość ustawy o rachunkowości

h) znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

i) znajomość rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych,

j) znajomość rozporządzenia Minstra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

k) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe

  a) wysoka kultura osobista,

  b) umiejętność organizacji pracy własnej,

  c) umiejętnośc pracy w zespole,

  d) komunikatywność.

 

 

 1. Warunki pracy

  a) stanowisko pracy w pokoju jednoosobowym,

  b) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

  c) praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

  d) wysiłek głównie umysłowy.

   

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) prowadzenie pełnej księgowości,

  b) prowadzenie magazynów,

  c) sporządzanie przelewów,

   

   

 3. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys ( CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,

  b) list motywacyjny,

  c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  d) kwestionariusz osobowy,

  e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),

  f) kserokopie świadectw pracy,

  g) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  h) dokument potwierdzający staż pracy w księgowości, w tym w księgowości budżetowej,

  i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  j) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  k) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (pokój Nr 15), lub za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16 e, 76-200 Słupsk z dopiskiem: dotyczy “naboru na stanowisko Księgowy” w terminie do dnia 25.05.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zdp.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółówe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) z własnoręczny podpisem.

 

 

Słupsk, 14.05.2018 r.

(miejscowość, data)

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenia kandydata

3. Ogłoszenie naboru do pobrania w formacie pdf

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odsłon:140
Treść wprowadził(a): Kobusiński Maciej, 2018-05-14 14:45:05
Treść wytworzył(a): Agata Zdanowska, 2018-05-14 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-14 14:41:35