Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Z ARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e tel.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 02.07.2019r.

ZDP.GIZ.2610.2019

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, prosi o złożenie oferty dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości MianowiceOfertę należy złożyć do godz 12.00 do dnia 05.07.2019r w sekretariacie ZDP Słupsk. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dn. 05.07.2019r. o godz 12.15 na sali konferencyjnej.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku m. Mianowice, na długości około 0,36km. Roboty będą polegały na wykonaniu chodnika z kostki betonowej w obramowaniu krawężników betonowych i obrzeży betonowych, a także zjazdów z kostki betonowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rozwiązania dojścia pieszych z drogi powiatowej nr 1139G na teren Nadleśnictwa Damnica. Należy również wykonać oznakowanie poziome i pionowe.

Zamawiający oczekuje, że podmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania otrzyma do dnia:

 • projekt koncepcyjny proponowanych rozwiązań projektowych wraz z planem zagospodarowania do dnia 14.08.2019 r.

 • projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania, profilem podłużnym, przekrojami normalnymi i szczegółami technicznymi do dnia 31.08.2019 r.

 • wykonanie robót budowlanych do dnia 30.11.2019 r.

Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przedstawi dokumenty poświadczające, że w ciągu 8 ostatnich lat od dnia wszczęcia postępowania co najmniej dwie roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj odpowiadających zakresowi przedmiotowi niniejszego zamówienia na kwotę minimum 75.000,00 zł brutto każda lub jedną robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i zbuduj odpowiadającą przedmiotowi zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł brutto.

Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla osoby z doświadczeniem zawodowym min. 1 roku – załącznik nr 4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 60 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

Wykonawca przy składaniu oferty powinien mieć na uwadze, że Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie jego firmy tj.:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia.

W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom,

Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty część zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 – formularz ofertowy)

W przypadku braku określenia podwykonawców Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawcę.

 

Pozostałe szczegóły techniczne zostały zawarte w załączniku nr 2 – Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Jednocześnie ZDP w Słupsku zawiadamia, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, NIP 839 257 35 15, REGON 770983124, ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 07 30, fax 59 842 0284, e-mail zdp@zdp.slupsk.pl;

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku jest Pani r. pr. Edyta Zubka, e-mail edyta.kancelaria@wp.pl, tel. 662 078 280 lub 730 060 700;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice ZDP-GIZ.2610.2019 prowadzonym jako zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załącznik:
1. Formularz oferty do wypełnienia
2. Program Funkcjonalno – Użytkowy
3. Plan orientacyjny inwestycji
4. Wykaz osób
5. Oświadczenia wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13,14 RODO

6. Zapytanie o cenę w formacie pdf