Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

PODSTAWY PRAWNE:

 

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego,
 • uchwała Nr XXXIII/325/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powaitu Słupskiego,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 


ZEZWOLENIA, W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ WYDAWANEJ NA WNIOSEK ZAINTERESOWANEGO, WYMAGA:

 

 • uzgodnienie lokalizacji umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym,
 • prowadzenia w pasie drogowym robót i umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi,
 • lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej,
 • budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej,
 • umieszczenie reklamy w pasie drogi powiatowej,
 • lokalizowanie w pasie drogi powiatowej tzw. "ogródków konsumpcyjnych" lub innych stoisk handlowych.